Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie


DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLEStatut Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

Strategia działań wychowawczych

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie 2018/2019

Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

Procedura postępowania w przypadku zaistnienia w szkole wypadku ucznia​

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia sportowe

Zasady Korzystania z dziennika elektronicznego

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

Regulamin wycieczek Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

Regulamin biblioteki Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

Regulamin świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

Ceremoniał uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie. Procedury powoływania i odwoływania pocztu sztandarowego.

Regulamin obowiązujący w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie